Net Design Shop : Ready Shopping siteสถิติผู้เข้าชม
Member Login                  Search :             language    :   

อาหารเสริมพืช -> ซุปเปอร์ สปีด2

ซุปเปอร์ สปีด2

350.00 ฿

รหัส : 06 ค่าจัดส่ง ไม่คิดค่าจัดส่ง
ขนาด : 100 cc.
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า

 สารเสริมประสิทธิภาพ (Adjuvants) ซุปเปอร์ สปีด2
เป็น สารที่มีความสำคัญในวงการเกษตร เนื่องจากสารในกลุ่มนี้จะช่วยลดการสูญเสียของละอองสารเคมีเกษตรที่ปลิวไปกับ ลม ช่วยทำให้ละอองของสารเคมีเกษตร สัมผัสและเกาะติดส่วนต่าง ๆ ของผิวพืชได้ดีขึ้น และไม่ถูกทำลายไปอย่างรวดเร็ว ประเด็นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือช่วยลดอัตราการสูญเสียของสารเคมีเกษตรที่ไปเกาะติดผิวพืชและตกลงสู่ดิน นอกจากสารกำจัดศัตรูพืชแล้ว สารเสริมประสิทธิภาพยังมีส่วนช่วยเสริมให้ปุ๋ยทางใบ และสารอาหารเสริมสามารถถูกดูดซึมเข้าสู่พืชได้มากขึ้น ในบางฤดูกาล เช่น ฤดูฝน ฝนที่ตกลงมาภายหลังจากากรฉีดพ่นสารเคมีเกษตรใหม่ ๆ จะทำให้เกิดการสูญเสียโดยการชะล้างสารเคมีเกษตรออกไปจากผิวใบของพืช เกษตรกรจึงต้องมีการฉีดพ่นซ้ำอีก ซึ่งเกษตรกรอาจจะใช้สารจับใบที่มีคุณภาพต่ำ ราคาถูก โดยคิดว่าสารจับใบอะไรก็เหมือนกัน คงจะช่วยทำให้สารเคมีเกษตรเกาะติดผิวพืชมากขึ้น แต่อาจลืมไปว่าสารจับใบบางชนิดมีความเป็นด่างสูงมาก ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพของสารเคมีเกษตรลดลงอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่นาน หลังจากการผสมสารเคมีเกษตรเข้ากับสารจับใบชนิดนั้น ๆ
สารเสริมประสิทธิภาซุปเปอร์ สปีด2 เป็นสารที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่โดดเด่น ซึ่งได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สารเสริมประสิทธิภาซุปเปอร์ สปีด2 เป็นสารสังเคราะห์ที่ประกอบด้วย สารแผ่กระจายและสารจับติด 2 ชนิด ที่รวมเป็นเนื้อเดียวกันด้วยตัวทำละลายและตัวประสานชนิดพิเศษ จึงทำให้การออกฤทธิ์ของสารเคมีทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวทำงานได้พร้อมกัน คุณสมบัติ พิเศษอีกอย่างหนึ่ง ของสารเสริมประสิทธิภาซุปเปอร์ สปีด2 คือ มีความเข้มข้นและมีสูตรโครงสร้างทางเคมีที่แน่นอน จึงใช้ปริมาณน้อยในแต่ละครั้ง
จาก คุณสมบัติของการทำงานเป็นสารแผ่กระจายและสารจับติดอย่างแท้จริง เมื่อใช้ร่วมกับน้ำเพื่อเจือจางสารเคมีเกษตรแล้วนำไปฉีดพ่นลงบนต้นพืช หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชจะพบว่าสารเสริมประสิทธิภาซุปเปอร์ สปีด2 จะออกฤทธิ์ช่วยเสริมประสิทธิภาพของสารเคมีเกษตรต่าง ๆ อย่างได้ผล

                            

จุดเด่นของสารเสริมประสิทธิภาพซุปเปอร์ สปีด2
1. ลดการสูญเสียของสารละลายที่ฉีดพ่นจากการชะล้างของฝน และ ลดการปลิวไปกับลม
จากคุณสมบัติ “แผ่กระจาย” ของสารเสริมประสิทธิภาพ ซุปเปอร์ สปีด2 จะทำให้น้ำที่มีส่วนผสมของสารเคมีเกษตรเปียกทั่วใบของพืช ทำให้เพิ่มพื้นที่สัมผัสของสารเคมีเกษตรกับใบหรือส่วนต่าง ๆ ของพืชมากขึ้น และจากคุณสมบัติของ “การจับติด” จึงช่วยลดการ
ชะล้างของฝนที่ตกภายหลังการพ่นสารเคมีแล้ว โดยเฉพาะการใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทดูดซึมบางชนิดที่ต้องการระยะเวลาปลอดฝน 6 – 8 ชั่วโมง เมื่อมีการใช้สารเสริมประสิทธิภาพซุปเปอร์ สปีด2 ผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วมีฝนตกภายหลังจากการฉีดพ่นภายใน 2-3 ชั่วโมง สารกำจัดวัชพืชที่พ่นไปแล้วนั้นก็ยังคงออกฤทธิ์ในการกำจัดวัชพืชได้ดี ดังนั้นการใช้สารเสริมประสิทธิภาพ
ซุปเปอร์ สปีด2 ผสมร่วมกับการใช้สารกำจัดวัชพืช จึงช่วยทำให้การฉีดพ่นในพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถกระทำได้อย่างต่อเนื่องและสะดวกมากขึ้น
2. ลดการสูญเสียของสารเคมีเกษตรที่เกิดจากการฉีดพ่นซ้ำ ๆ ที่เดิม
เกษตรกร ไม่จำเป็นที่จะต้องฉีดพ่นสารเคมีเกษตรจนใบของพืชเปียกโชก เพราะสารเคมีเกษตร ส่วนที่เกินความจำเป็นจะรวมกันเป็นหยดแล้วไหลตกลงสู่ดิน อันเป็นการสูญเปล่าอย่างมากมาย การใช้สารเสริมประสิทธิภาพซุปเปอร์ สปีด2 ผสมลงในน้ำที่จะใช้เพื่อเจือจางกับสารเคมีเกษตร และเมื่อเกษตรกรนำไปฉีดพ่นลงบนใบพืชแล้วจะสามารถสังเกตเห็นการจับติดใบพืช ของละอองสารเคมีเกษตรบนใบพืชได้ด้วยตาเปล่า จึงสามารถเปลี่ยนพื้นที่ของการฉีดพ่นได้เร็วขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้สารเสริมประสิทธิภาพ ซุปเปอร์ สปีด2 จะสังเกตเห็นว่าการใช้สารเคมีเกษตรเท่าเดิม แต่จะสามารถเพิ่มพื้นที่ในการฉีดพ่นได้ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีเกษตร
3. ลดการสูญเสียของละอองสารเคมีเกษตรที่ไม่สามารถจับติดใบพืช และตัวแมลง
ละออง สารเคมีเกษตรที่ฉีดพ่นไปนั้น ไม่สามารถจับติดผิวใบพืชบางชนิดได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากใบพืชนั้นมีขน เช่น หญ้าคา หญ้าขน ฯลฯ สารเสริมประสิทธิภาพกรีนเท็กซ์ จะช่วยลดแรงตึงผิวของละอองน้ำ ทำให้สารเคมีเกษตรที่ฉีดพ่นแนบติดกับพื้นผิวพืชได้ดีขึ้นสารละลายเคมีจะ เปียกทั่วใบพืชอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ จากคุณสมบัติดังกล่าวสารเคมีเกษตร ที่ผสมสารเสริมประสิทธิภาพ ซุปเปอร์ สปีด2 จึงสามารถเปียกตัวแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด เช่น แมลงปีกแข็ง และหนอนต่าง ๆ ที่มีผิวมันหรือที่มีขน และยังช่วยเสริมให้ปุ๋ยทางใบและสารอาหารเสริมของพืชสามารถจับติดใบพืช และถูกดูดซึมเข้าสู่พืชได้เพิ่มมากขึ้น
คุณสมบัติของสารเสริมประสิทธิภาพซุปเปอร์ สปีด2
1. ช่วยแผ่กระจายของสารให้ทั่ว (spreaders) สาร เปียกใบ หมายถึง สารที่ทำหน้าที่ลดแรงตึงผิวของสารละลายที่พ่นไปสัมผัสกับใบไม้ กิ่งก้าน ลำต้นของพืช หรือ ผิวของแมลง และจะทำหน้าที่ในการแผ่กระจายสารละลายให้ทั่วใบของพืช และผิวของแมลงศัตรูพืช
2. ช่วยในการจับยึดเกาะ (Stickers and Extenders) สารจับ ใบ มีหน้าที่ในการจับยึดเกาะ ป้องกันไม่ให้สูญเสียสารละลายที่ฉีดพ่นไป อันเนื่องจากกระแสลมและการชะล้างของน้ำฝนหรือน้ำค้าง ความแตกต่างกันของสารเปียกใบและสารจับใบ คือ สารเปียกใบทำหน้าที่แผ่กระจายให้ทั่วพื้นที่ของใบ สารจับใบ ทำหน้าที่ในการยึดติดแน่น ไม่ให้ลื่นไหลสูญเสียไป
3. กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช (Activators) เมื่อ ฉีดพ่นสารเสริมประสิทธิภาพซุปเปอร์ สปีด2 ลงบนส่วนของใบพืชแล้วจะทำให้ฝุ่นละออง หรือสารกำจัดศัตรูพืชไม่ไปอุดตันปากใบของพืช พืชสามารถสังเคราะห์แสงได้อย่างเต็มที่ สามารถเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้อย่างสมบูรณ์
4. ช่วยเพิ่มอำนาจการแทรกซึมสารกำจัดศัตรูพืช (Penetrants) สาร เสริมประสิทธิภาพซุปเปอร์ สปีด2 นอกจากจะทำหน้าที่เปียกใบและจับใบแล้ว ยังเพิ่มความสามารถของน้ำและสารละลายให้ซึมผ่านผิวใบไม้ ผิวของลำต้น หรือส่วนต่าง ๆ ของวัชพืช เปลือกหุ้มตัวของแมลง ทั้งตัวอ่อน ตัวเต็มวัย เชื้อสาเหตุของโรคพืช ทำให้สารเคมีเกษตรที่ฉีดพ่นสามารถแทรกซึมผ่านเข้าไปในต้นพืช และสัมผัสถูกตัวแมลงต่าง ๆ รวมทั้งเชื้อสาเหตุของโรคพืชได้โดยง่าย
5. ป้องกันใบเหี่ยวเฉาจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช การ ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช ที่มีความเป็นด่างบางชนิดฉีดพ่นลงบนพืช เช่น ส้ม แตงโม อาจจะทำให้ใบของพืชแสดงอาการเหี่ยวเฉาอยู่ในช่วงระยะหนึ่ง แต่เมื่อมีการใช้สารเสริมประสิทธิภาพ ซุปเปอร์ สปีด2 ที่มีคุณสมบัติเป็นกลาง (pH ประมาณ 7) ผสมร่วมในการฉีดพ่น จะทำให้สารเหล่านี้ลดความเป็นด่างลง พืชจะลดอาการเหี่ยวเฉาหรืออาจไม่แสดงอาการเลย ทำให้พืชไม่หยุดชะงักการเจริญเติบโต หลังการฉีดพ่นสารเคมีเกษตรดังกล่าว
6. ช่วยให้สารกำจัดศัตรูพืชกระจายตัวในน้ำได้ดี โดย ปกติแล้ว สารกำจัดศัตรูพืชชนิดที่มีน้ำมันเป็นตัวทำละลาย หรือสารกำจัดศัตรูพืชชนิดที่เป็นผง จะรวมตัวกับน้ำได้ไม่ดี อาจมีการแยกชั้น หรือเกาะกลุ่มเป็นตะกอนได้โดยง่าย แต่เมื่อผสมสารเสริมประสิทธิภาพซุปเปอร์ สปีด2 ซึ่งมีสารลดแรงตึงผิว (Non – ionic Serfactants) จะช่วยทำให้สารกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืช และสารกำจัดโรคพืชไม่เกิดเป็นตะกอน หรือแยกตัว แยกชั้นออกไป แต่จะมีการกระจายตัวในน้ำได้ดีและสม่ำเสมอ
7. ทำให้น้ำสามารถแทรกซึมผ่านชั้นดินที่แน่นทึบได้ดี สาร เสริมประสิทธิภาพซุปเปอร์ สปีด2 ช่วยให้เกิดการไหลซึมของน้ำลงสู่ดินชั้นล่างได้ แม้ในดินที่น้ำซึมผ่านยาก เพราะสารลดแรงตึงผิว (Non – ionic Serfactants) ทำให้ดินที่ปลูกพืชคลายความแน่นลง อนุภาคของเม็ดดินขนาดเล็ก แยกตัวออกจากกันไม่เกาะกันเป็นก้อนแข็ง น้ำจึงซึมผ่านลงไปสู่ดินชั้นล่างได้ง่าย และพืชสามารถหยั่งรากลึกลงดินและหาอาหารได้ดีขึ้น หรือแม้ในช่วงที่มีฝนตกหนัก น้ำฝนก็จะซึมผ่านลงดินได้เร็ว
8. ลดจำนวนครั้งและปริมาณการใช้สารกำจัดศัตรูพืช การ ใช้สารเสริมประสิทธิภาพซุปเปอร์ สปีด2  สามารถช่วยให้เกษตรกรลดจำนวนครั้งในการฉีดพ่นสารเคมีเกษตร จาก 4 ครั้ง เหลือ 2 -3 ครั้ง ซึ่งเป็นการประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย นอกจากนี้จำนวนครั้งและปริมาณที่ฉีดพ่นน้อยลง ทำให้พืชไม่หยุดชะงักการเจริญเติบโต เพราะทุกครั้งที่เราฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช พืชจะรู้สึกถึงสิ่งแปลกปลอม และอาจหยุดชะงักการเจริญเติบโตไประยะหนึ่ง นอกจากนี้การที่สารกำจัดศัตรูพืชเกาะยึดติดที่ใบได้ดี จะทำให้สามารถกำจัดศัตรูพืชได้ โดยไม่ต้องฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชมากครั้งเหมือนเดิม
9. มีความเข้มข้นสูง สาร เสริมประสิทธิภาพซุปเปอร์ สปีด2 มีความเข้มข้นสูงและละลายน้ำได้ง่าย กระจายตัวในน้ำได้รวดเร็ว จึงทำให้ประหยัด โดยใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
10. สามารถผสมกันได้กับสารกำจัดศัตรูพืชทุกชนิด เนื่องจากเป็นสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุเป็นกลาง จึงสามารถผสมเข้ากันได้สารละลายที่เป็นกรด เป็นด่าง หรือเป็นกลางได้ทุกชนิด
11. ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์การฉีดพ่นสารเคมีเกษตร และป้องกันการอุดตันของหัวฉีด สารเสริมประสิทธิภาพซุปเปอร์ สปีด2 มีส่วนผสมของสารป้องกันสนิมและสารลดแรงตึงผิว (Non – ionic Serfactants) สามารถลดการเกิดสนิมของอุปกรณ์การฉีดพ่นสารเคมีเกษตรที่เป็นโลหะ และช่วยกระจายตัวของสารละลายต่าง ๆ ในน้ำ ไม่ทำให้เกิดตะกอน จึงไม่อุดตันต่อระบบท่อและหัวฉีดทุกประเภท
12. ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนความรู้สึก และไม่ระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินระบบหายใจ สารเสริมประสิทธิภาพซุปเปอร์ สปีด2 ไม่มีกลิ่นฉุนที่ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งจะปลอดภัยต่อสุขภาพ
13. ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และถูกย่อยสลายได้ในธรรมชาติ สารเสริมประสิทธิภาพซุปเปอร์ สปีด2 ได้รับการเลือกสรร คิดค้น และพัฒนาจนได้ สารลดแรงตึงผิว (Non – ionic Serfactants) ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยโดยตรง ที่สำคัญสารเสริมประสิทธิภาพซุปเปอร์ สปีด2 ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสามารถถูกย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
อัตราการใช้ซุปเปอร์ สปีด2
- สารเสริมประสิทธิภาพซุปเปอร์ สปีด2
มีสารลดแรงตึงผิว ชนิดไม่มีประจุ (Non – ionic Serfactants) เข้มข้นสูงถึง 80 % จึงแนะนำให้ใช้ในปริมาณที่น้อยในแต่ละครั้ง
อัตรา 3 – 5 ซีซี. / น้ำ 20 ลิตร (1/2 – 1 ช้อนชา / น้ำ 1 ปีบ) หรือ 30 – 50 ซีซี. / น้ำ 200 ลิตร
 

0